Top.Mail.Ru
 

Coantec ME+

COANTEC ME + awtoulag endoscopy 3,5"-lyk ýokary dürsli displeý, 1 megapiksel senagat wideo kamerasy bilen ornaşdyrylýar. Obýektleriň suraty dürsli we tekiz, reňkleri has açyk bolup, ulanyjy obýektleriň iç ýüzüniň hakyky ýagdaýyny netijeli barlap biler.
Bahasy: 7 678 TMT

Промышленный видеоэндоскоп Coantec CP35 - модель подходящая под большое количество задач

Промышленный видеоэндоскоп Coantec CP35
Satyjy kody: C00001
Click to order
Kepillik möhleti
3 ýyla çenli
kepillik berýäris
Hyzmat işleri
Moskwadaky we Şençzhenen şäherindäki hyzmat merkezi
Eltip bermek
Islendik şähere eltýäris
Goldaw
Okuw we kwalifikasion tehniki goldaw işleri ýerine ýetirýäris

Ýörite teklip şertleriň nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.

Coantec ME+ wideoendoskopyň aýratynlyklary

 • Ýokary dürsli kamera
  HD hilli ýokary dürsli senagat kamera
 • Zondyň egilme burçy
  Zondyň uly egilme burçy klapanlaryň barlamagy rahatlyk bilen üpjün edýär.
 • Ýokary ygtybarlylyk
  Ulanylýan ýere uýgunlaşmagy, ýaga çydamlylygy
 • Enjamy ulanmak aňsatdyr
  Ulanyşda aňsat, ygtybarly we tygşytly. Uly monitora birleşdirmek mümkinçiligi bar.
Coantec ME+ wideoendoskopyň synlamagy
Coantec ME+ awtoulag wideoendoskopyň artykmaçlygy
 • Zondyň uly egilme burçy klapanlaryň barlamagy rahatlyk bilen üpjün edýär.
  Zond-turbajygyň gurluşynda ýokary takyklyk bilen ýasalan aýlanýan bölekler ulanylýar. Iň pes egilme burçy 180°-a ýetýär we giň gözýetim burçuny üpjün edýär. Awtoulagyň hereketlendirijisi barlananda enjamy aýlamazdan klapanlary görüp bolýar.

 • Iş böleginiň goşa gabygy wolfram garyndy filamentlerinden taýýarlanan.
  Bu önümçiliginde has ösen lazer kebşirleýiş tehnologiýasy ulanylýar. Suwdan we tozandan goramak IP67 derejesi ýagly ýerlerde ulanmak üçin ýaga çydamlydyr.
 • Aňsat diagnostikany ýerine ýetirmek üçin uly daşky monitora çatmak mümkinçiligi.
  Detallaryň suratyny aňsat görmek üçin ulgamy HDMI kabel arkaly daşky uly göwrümli monitora çatyp bolýar. Bu hyzmat hünärmen üçin peýdaly bolup, netijäni takyk anyklamak we seljermek üçin suraty toparlaýyn görmäge mümkinçilik berýär.
 • Ulanyşda amatly, ygtybarly we tygşytly.
  Ulgamyň esasy blogy amatly, ýeňil, ykjam bolup, ulanmakda aňsatdyr. Amatly we düşnükli programmanyň netijesinde täze öwrenjilerem hem çalt iş başlap bilerler.
  Wideoendoskop, enjamyň howpsuzlygynyň we ygtybarlylygynyň ýokary derejesini tassyklaýan ýokardan düşmek synagdan geçirildi.
Ulanylýan ýerler
 • Awtoulag hyzmaty
 • Öý enjamlaryň abatlaýyşy
 • Senagat gözegçiligi
 • Turbageçirijiniň barlamagy

Has giňişleýin maglumat bilen tanyş boluň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Müşderileriň seslenmeleri
 • Men bu enjamy awtoulag hyzmaty üçin satyn alyndy Ähli artykmaçlyklary derrew duýdym we indi ol biziň zerur kömekçimiz. Öň, belli bir detaly öwrenmek üçin bir topar zady sökmeli bolýardym, indi muňa birnäçe esse az wagt gerek. Biz üçin bu işde ýeňillik berýär we müşderileri kanagatlandyrýar. Men maslahat berýärin!
  Wiktor Nowikow
  Awtoulag hyzmatynyň ussady
 • Biz öý enjamlaryny abatlamak üçin hyzmat edýän kompaniýamyz.
  Wideoendoskopyny satyn almak ýa-da almazlyk hakda uzak wagtlap pikir etdik. Ahyrynda karar gelip, hiç hili ökünmedik. Işlemek has amatly boldy, enjam bolsa android bilen birleşýär we ussalarymyzyň işini ýeňilleşdirýär. Netijede, ýene-de 2 sany enjamlary sargyt etdik. Hemme zatdan hoşal
  Boris Strikalow
  Hyzmat kompaniýasynyň dolandyryjysy

Görkezmäniň soramagy!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar.
Salam! Meniň adym Andreý.
Men senagat wideoendoskoplary boýunça hünärmen.

Men Coantec ME+ bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.
Maslahat gerek bolan ýagdaýynda, maňa ýazyp ýa-da jaň edip bilersiňiz.

Telefon: +7 (499) 350-85-07 goş. 103
E-mail: info@nrgdv.ru

Andreý
Wideoendoskop hünärmeni

Coantec distribýutoryň şahadatnamasy
"Energy Development" kompaniýasy, Coantec önümleriniň Russiýa Federasiýasynda, Belarus respublikasynda, Ermenistanda, Moldowa respublikasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Özbegistanda ýeke-täk distribýutorydyr.
Ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar

Meňzeş modeller

"Energy Development" JÇJ bilen – COANTEC resmi ýeke-täk distribýutory!