Top.Mail.Ru
 
Coantec C40
COANTEC C40 -bu dolandyrylýan zond we sazlanylýan yşyklandyryş bilen senagat ultra ykjam wideoendoskopdyr. Bu modelde 3,5" ýokary dürsli displeý, örän ýokary çözgütli kamera, diametri 2,0, 2,8, 3.9 we 6.0 mm bolan 1 metrden 10 metre çenli uzynlygy we çyglylyk we tozan goragy IP67 derejesi bilen çalyşýan zondlar ornaşdyrylan.
Bahasy: 16 200 TMT
Satyjy kody: C00401
Click to order
Kepillik möhleti
3 ýyla çenli
kepillik berýäris
Hyzmat işleri
Moskwadaky we Şençzhenen şäherindäki hyzmat merkezi
Eltip bermek
Islendik şähere eltýäris
Goldaw
Okuw we kwalifikasion tehniki goldaw işleri ýerine ýetirýäris

Ýörite teklip şertleriň nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.

Coantec CP35 wideoendoskopyň aýratynlyklary

 • Çalyşýan zondlar
  Dürli ulanyş ugurlarda bildirýän talaplaryny kanagatlandyrmak üçin wideoendoskopy, dürli uzynlykdaky, diametrlerdäki (2-6mm) we Full HD ýitilik meýdançanyň çuňlukdaky çalyşýan zondlary bilen enjamlaşdyrylyp bolýar.
 • Ýokary hilli surat

  Wideoendoskop ýokary hilli jikme-jik diagnostika we seljeriş işleriň geçirmegini ýeňilleşdirmek üçin ýokary dürsli wideo düşürýär we suraty ýazýar.
 • Örän ýagty LED yşygy
  Ýagtylygyny sazlamak mümkinçiligi bilen LED yşyk çyrasy, gözegçilik edilýän obýektleriň suratlarynyň ýokary ýagtylygyny we aýdyňlygyny almaga mümkinçilik berýär.
 • Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy
  Ýaga çydamly iş bölegi, ýel turbinalaryň dişli gutulary (reduktorlary) we elektrik öndüriji enjamlary barlamak üçin ýörite uýgunlaşdyrylyp bilner.
Coantec C40 wideoendoskopyň aýratynlyklary
 • 720P ýokary dürsli senagat kamerasy
 • Ansatlyk bilen üýtgäp bolýan zondlar
 • Islendik meseleler üçin diametri 2 / 2,8 / 3,9 / 4,8 / 6 mm bolan zondlaryň giň saýlamagy
 • Güýçli programmanyň mümkinçilikleri
 • Ulanylýan ýere ýokary uýgunlaşmagy
Ulanylýan ýerler
 • Awiasiýa
 • Gämi gurluşygy
 • Energetika
 • Demir ýol ulaglary
 • Farmasewtika
 • Awtoulaglar
 • Gurluşyk
 • Polisiýa we goşun
 • Raýat turbageçirijileri
 • Işläp taýýarlamagy
Coantec C40 wideoendoskop wideosyna tomaşa ediň

Has giňişleýin maglumat bilen tanyş boluň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Müşderileriň seslenmeleri
 • Men bu enjamy awtoulag hyzmaty üçin satyn alyndy Ähli artykmaçlyklary derrew duýdym we indi ol biziň zerur kömekçimiz. Öň, belli bir detaly öwrenmek üçin bir topar zady sökmeli bolýardym, indi muňa birnäçe esse az wagt gerek. Biz üçin bu işde ýeňillik berýär we müşderileri kanagatlandyrýar. Men maslahat berýärin!
  Wiktor Nowikow
  Awtoulag hyzmatynyň ussady
 • Biz öý enjamlaryny abatlamak üçin hyzmat edýän kompaniýamyz.
  Wideoendoskopyny satyn almak ýa-da almazlyk hakda uzak wagtlap pikir etdik. Ahyrynda karar gelip, hiç hili ökünmedik. Işlemek has amatly boldy, enjam bolsa android bilen birleşýär we ussalarymyzyň işini ýeňilleşdirýär. Netijede, ýene-de 2 sany enjamlary sargyt etdik. Hemme zatdan hoşal
  Boris Strikalow
  Hyzmat kompaniýasynyň dolandyryjysy

Görkezmäniň soramagy!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar.
Salam! Meniň adym Sanjar.

Men senagat wideoendoskoplary boýunça hünärmen.
Men Coantec C40 bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.

Maslahat gerek bolan ýagdaýynda, maňa ýazyp ýa-da jaň edip bilersiňiz

Telefon: +7 (499) 350-85-07 goş. 110
E-mail: info@nrgdv.ru

Sanjar
Wideoendoskop hünärmeni
Coantec distribýutoryň şahadatnamasy
"Energy Development" kompaniýasy, Coantec önümleriniň Russiýa Federasiýasynda, Belarus respublikasynda, Ermenistanda, Moldowa respublikasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Özbegistanda ýeke-täk distribýutorydyr.

Ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar

Meňzeş modeller

"Energy Development" JÇJ bilen – COANTEC resmi ýeke-täk distribýutory!