Top.Mail.Ru
 
Coantec X1
COANTEC X1 - kyn ýerlerde doly wizual gözden geçirmek üçin senagat boreskopyny we smartfony öz içinde birleşdirýär.
Endoskopda 360° zond-kamerasy bilen dolandyrmak üçin joýstik ulanýar, bu bolsa ykjam telefonyndaky programma arkaly obýektleriň iç ýüzüni barlamaga, suraty we wideo düşürmäge mümkinçilik berýär.

Bahasy: 1 870 TMT
Satyjy kody: C00011
Click to order
Kepillik möhleti
3 ýyla çenli
kepillik berýäris
Hyzmat işleri
Moskwadaky we Şençzhenen şäherindäki hyzmat merkezi
Eltip bermek
Islendik şähere eltýäris
Goldaw
Okuw we kwalifikasion tehniki goldaw işleri ýerine ýetirýäris
Coantec X1 wideoendoskop barada wideosyna
tomaşa ediň

Coantec X1 Wideoendoskopyň aýratynlyklary

 • Ýeňil, ykjam, rahat korpus.
  Korpus has urga çydamly ýokary güýçli materialdan ýasalandyr we ýykylmagyndan gowy goralandyr. Korpusyň gurluşy ykjam bolup, agramy ýeňildir.
 • Amatly tutawaç
  Ergonomiki taýdan düzülen tutawaç has amatly tutmak üçin eliňiziň egrisini yzarlaýar. Bir düwmäniň basmagy bilen suraty we wideo düşürmek ýokary tizlikli işlemegi üpjün edýär.
 • Eplenýän we aýlanýan digeg-tutawajy (kronşteýn)
  Gözýetim burçuny aňsatlyk bilen sazlamak üçin ykjam telefony aýlanyp bilýän çalt eplenýän direg-tutawajynda dakyp bolýar. Direg-tutawajy dürli ululykdaky ykjam telefonlara gabat gelýär.
 • Mehaniki ýakynlaşdyrma ZOOM düwmesi
  Tutawajyň ýokarsyndaky mehaniki düwme, jikme-jik gözden geçirmegi üçin amatly bolan real wagtynda ýakynlaşdyrmaga we daşlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ýörite teklip şertleriň nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Coantec X1 awtoulag wideoendoskopyň artykmaçlygy
 • Enjamy ulanmak aňsatdyr
  Ykjam telefony Type-C görnüşli kabeli bilen birikdirmeli we barlag işleri amala aşyrmak üçin Coantec programma üpjünçiligini gurnamaly. Suratyň hil sazlamalary real wagtda üýtgedip bolýar. Ýönekeýleşdirilen programma we aňsat dolandyrmak - hatda täze öwrenji hem çalt özleşdirer.
 • Zondyň aňsat saklamagy.
  Tutawajyň we zondyň gurluşy, enjamy ajaýyp tehniki ýagdaýda saklamak üçin wideoendoskopyny çalt ýygnamaga we berkitmäge mümkinçilik berýär.
 • LED yşyk çyrasynyň sazlaşdyrmagy
  Yşyk çyrasynyň ýagtylyk derejesi, ýagtylyk (ýokarlandyrmak we peseltmek) düwmelerini basyp sazlap bolýar, bu bolsa telefonyň sensorly ekranyna basmak arkaly sazlamagyň zerurlygyny aradan aýyrýar.
 • Mehaniki dolandyryş ulgamy (joýstik)
  Mehaniki joýstik, zondy ähli tarapa egilmegine mümkinçilik berýär, iş wagtynda bökdençsiz gowy reaksiýa berýär.
 • Suwy geçirmeýän zond
  Zond, kör zolaksyz obýektiň aýlawly gözýetimi üçin 360° egilip bilýär. Metal däl giriş böleginiň goramagyň derejesi IP67 çenli bolup, ol doly tozandan goralan we 1m çuňlukda 1 sagat suwda işläp bilýär.
 • Dowamly iş wagty
  Wideoendoskopyň akkumulýator batareýasy, uly göwrümiň netijesinde zarýadsyzlandyrylan telefon batareýasyny saklap bilýär we uzak iş wagtyny üpjün edýär.
Ulanylýan ýerler
 • Awtoulag hyzmaty
 • Öý enjamlaryň abatlaýyşy
 • Senagat gözegçiligi
 • Turbageçirijiniň barlamagy

Has giňişleýin maglumat bilen tanyş boluň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Müşderileriň seslenmeleri
 • Men bu enjamy awtoulag hyzmaty üçin satyn alyndy Ähli artykmaçlyklary derrew duýdym we indi ol biziň zerur kömekçimiz. Öň, belli bir detaly öwrenmek üçin bir topar zady sökmeli bolýardym, indi muňa birnäçe esse az wagt gerek. Biz üçin bu işde ýeňillik berýär we müşderileri kanagatlandyrýar. Men maslahat berýärin!
  Wiktor Nowikow
  Awtoulag hyzmatynyň ussady
 • Biz öý enjamlaryny abatlamak üçin hyzmat edýän kompaniýamyz.
  Wideoendoskopyny satyn almak ýa-da almazlyk hakda uzak wagtlap pikir etdik. Ahyrynda karar gelip, hiç hili ökünmedik. Işlemek has amatly boldy, enjam bolsa android bilen birleşýär we ussalarymyzyň işini ýeňilleşdirýär. Netijede, ýene-de 2 sany enjamlary sargyt etdik. Hemme zatdan hoşal
  Boris Strikalow
  Hyzmat kompaniýasynyň dolandyryjysy
Salam! Meniň adym Sanjar.

Men senagat wideoendoskoplary boýunça hünärmen.
Men Coantec X1 bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.

Maslahat gerek bolan ýagdaýynda, maňa ýazyp ýa-da jaň edip bilersiňiz

Telefon: +7 (499) 350-85-07 goş. 110
E-mail: info@nrgdv.ru

Sanjar
Wideoendoskop hünärmeni

Görkezmäniň soramagy!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar.
Coantec distribýutoryň şahadatnamasy
"Energy Development" kompaniýasy, Coantec önümleriniň Russiýa Federasiýasynda, Belarus respublikasynda, Ermenistanda, Moldowa respublikasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Özbegistanda ýeke-täk distribýutorydyr.
Ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar

Meňzeş modeller

"Energy Development" JÇJ bilen – COANTEC resmi ýeke-täk distribýutory!