Top.Mail.Ru
 

Промышленный видеоэндоскоп Coantec CP35 - модель подходящая под большое количество задач

Промышленный видеоэндоскоп Coantec CP35
Coantec CP35
COANTEC CP35 - bu garaňky zolaklary barlamak üçin infragyzyl gijeki görüş ukyby bilen barlag taktiki wideoendoskopdyr. Wideoendoskop ýeňil, ykjamlydyr. Barlag işleri amala aşyrylýan wagtynda zond ähli tarapa 360° egilýär, bu bolsa kör zolaklaryň bolmazlygyna getirýär. Dolandyrmagy LCD-displeýiň kömeki bilen amala aşyrylýar, suraty we wideo ýazyp bolýar . Suratlary Wi-Fi arkaly geçirmek mümkinçiligi bar.
Bahasy: 15 668 TMT
Satyjy kody: C00351
Click to order
Kepillik möhleti
3 ýyla çenli
kepillik berýäris
Hyzmat işleri
Moskwadaky we Şençzhenen şäherindäki hyzmat merkezi
Eltip bermek
Islendik şähere eltýäris
Goldaw
Okuw we kwalifikasion tehniki goldaw işleri ýerine ýetirýäris

Coantec CP35 wideoendoskopy barada wideosyna
tomaşa ediň

Ýörite teklip şertleriň nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.

Характеристики видеоэндоскопа CP35

 • Infragyzyl gijeki görüş ukyby we aşa uzak aralyk synlamagy.
  Gijeki görüjiligi (yşyklandyrmagy bilen) üçin iş böleginiň özbaşdak üýtgetmek ulgamy
 • Zondyň egilme burçy
  360 ° egilýän mikrozondly kamera
 • Wi-Fi ulgamy we ses ýazmagy
  Simsiz surat geçirmek üçin Wi-Fi ulgamy (goşmaça). Ses maglumatlary saklamak mümkinçiligi (goşmaça)
 • Ykjamlyk we ygtybarlylyk
  Örän ýeňil we ykjamly enjam - agramy 450g (akkumulýatorlar bilen). Girizilýän bölegi goşa dört gatly wolframly örüminden ybarat.
Barlag Coantec CP35 wideoendoskopyň artykmaçlygy
 • Zondy çalyşmak ulgamy
  Işleýiş böleginiň (zondyň) uniwersal gurluşyň netijesinde, ulanyjy, bir wideoendoskop bilen işläp, yşyklandyryş ýa-da gijeki görüş ukyby bilen ornaşdyrylan zondy başga bir zerur tehniki aýratynlykly zond bilen erkin çalşyp biler, bu bolsa köp meseleleri çözmäge we serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Zondyň doly çalyşmagy 30 sekuntdan köp wagt almaýar.
 • Artykmaçlygy
  Serediji zond oturdylan ses moduly öz içine alýar. Ulanyjy, derňew we baha bermek işlerinde has doly maglumat almak üçin surat, wideo we ses saklaýyş mümkinçilikleri ulanyp biler. Işleýän böleklerde infragyzyl gijeki görüş tehnologiýasy ulanylan. Olar 850 nm / 940 nm IR çeşmesi bilen ornaşdyrylan. Doly garaňkylykda islendik obýektleri uzak aralykda tapawutlandyrmak aňsat.
 • Ýokary hilli surat
  Wideoendoskop, ýokary hilli, jikme-jik diagnostika we derňew işleri ýeňilleşdirmek üçin ýokary dürsli wideo düşürýär we suraty alýar.
 • Goşmaça WiFi moduly
  Oturdylan Wi-Fi modulyň kömegi bilen, uzakdan gözegçilik etmek üçin smartfonlar (öňünden Android platformada gurlan mobil programmasynyň bolmagy zerur) ýaly kabul ediş stansiýalaryna suratlar iberip bolýar.
Ulanylýan ýerler
 • Jenaýat agtaryş
 • Gizlin gözegçilik
 • Partlaýyş ýasamalaryň gözlemegi
 • Howpsuzlyk
 • Gaçgak harytlaryň gözlemegi
 • Gözleg we halas ediş işleri

Has giňişleýin maglumat bilen tanyş boluň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Howpsuzlygyň üpjün etmegi
 • COANTEC CP35, jemgyýetçilik howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, ýaragly polisiýa, ýangyn gullugy, prokuratura, gümrük we şuňa meňzeş guramalaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin amatly. Olar, operatiw çäreleri geçirmek, partlaýjy enjamy ýüze çykarmak, gizlin gözegçilik etmek, howpsuzlyk barlaglary amala aşyrmak, kontrabanda we gözleg we halas ediş işleri ýerine ýetirmek ýaly işlerde bu enjamy ulanyp bilerler.
Müşderileriň seslenmeleri
 • Gorag edaranyň işinde, häzirki zaman gözegçilik we howpsuzlyk gurallaryny ulanyp, biz elmydama döwri yzarlamaga çalyşýarys. Uzak wagtlap binalarda we ulaglarda gaty kyn ýerleri gözden geçirenimizde biz kynçylyklary başdan geçirdik. Ilki bilen arzan "oýnawaçlar" (başga bir söz tapylmady) çözgüt hökmünde ulandyk. Olar bolsa, çalt döwülip, isleýän netijäni bermediler. Suratyň hiliň pesligi, yşyklandyryşyň pesligi we banal gowşaklygy. Bir ýyl mundan ozal biz Coantec kompaniýasynyň enjamy satyn aldyk. Ol enjam bizde şu güne çenli wepaly hyzmat edýär. Yglan edilen ähli häsiýetler, howpsuzlyk meseleleriniň birnäçesini ýapyp, praktikada tassyklanyldy. Häzirki wagtda işimizde biz wideoendoskopyň birnäçesini ulanýarys.
  Nikolaý Swerçkow
  Gorag kärhanasynyň başlygy
 • Wagt biziň hünärimizde möhümdir. Adamy halas edende, her sekunt möhümdir, şonuň üçin halas ediji näme etmelidigini anyk düşünmelidir we halas etmek üçin ähli zerur gurallara eýe bolmalydyr. 15 ýyl gowrak men halas ediji bolup işläp ýörün, we öň, zerur rugsady almak ýa-da dogry barlag işleri geçirmek işleri üçin köp wagt gerekdi. Aýyrmak, döwmek, açmak we şuňa meňzeş işler. Munuň üçin men köp wagt sarp edýärdim. Ýakynda biz ykjamly wideoendoskoplary ulanyp başladyk we bu işimizi ep-esli ýeňilleşdirdi we zerur kömek bermek üçin wagty azaltdy. Häzirki zaman enjamlarynyň halas edijiler üçin elýeterli bolandygyna gaty begenýärin.
  Sergeý
  Halas ediji
Salam! Meniň adym Andreý.
Men senagat wideoendoskoplary boýunça hünärmen.

Men Coantec CP35 bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.
Maslahat gerek bolan ýagdaýynda, maňa ýazyp ýa-da jaň edip bilersiňiz.

Telefon: +7 (499) 350-85-07 goş. 103
E-mail: info@nrgdv.ru

Andreý
Wideoendoskop hünärmeni

Görkezmäniň soramagy!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar.
Coantec distribýutoryň şahadatnamasy
"Energy Development" kompaniýasy, Coantec önümleriniň Russiýa Federasiýasynda, Belarus respublikasynda, Ermenistanda, Moldowa respublikasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Özbegistanda ýeke-täk distribýutorydyr.
Ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar

Meňzeş modeller

"Energy Development" JÇJ bilen – COANTEC resmi ýeke-täk distribýutory!