Top.Mail.Ru
 
VRScope C68-M
Tehnologiýaly çözgütleriň lideri Coantec -den VRScope C68-M bilen täze mümkinçilikleri açyň! Güýçli ykjamly wideoendoskoplar – bu 8"-lyk HD hilli ekrandaky açyk we dürsli suratlar, amatly modul dizaýny (eliňizde 1 kg-dan köp bolmadyk diňe joýstik saklaň), dürli gözegçilik şertler üçin çalşylýan zondlar. Olar ölçeg mümkinçiligi bilen ornaşdyrylan bolup, bu hadysa olary köpugurly we ygtybarly ulgam edýär. Professional meseleler üçin ösen tehnologiýalar!
Bahasy: 87 645 TMT
Satyjy kody: C00682
VRScope C68-6020M (D) jemlegi + çalşyrylýan kenar obýektiw.

Görkeziş zalynyň soňky nusgasy.
Click to order
Kepillik möhleti
3 ýyla çenli
kepillik berýäris
Hyzmat işleri
Moskwadaky we Şençzhenen şäherindäki hyzmat merkezi
Eltip bermek
Islendik şähere eltýäris
Goldaw
Okuw we kwalifikasion tehniki goldaw işleri ýerine ýetirýäris
VRScope C68-M wideoendoskop barada wideosyna
tomaşa ediň

VRScope C68-M ölçegli wideoendoskopyň artykmaçlygy

 • Iň gowy suratyň hili
  - LED yşyk çyrasy iki esse ýagty.
  - 1 000 000 piksel bilen senagat HD hilli wideo kamerasy.
  - Ýokary kontrastly HD hilli IPS matrisaly 8"-lyk displeý.
 • Takyk we akgynly zondyň hereketi
  - Zond-turbajygy, synag operatoryň hereketini çalt we rahat gaýtalaýar.
  - Sensorly ekrandaky wirtual hereketleri joýstigiň işleýşini gaýtalaýar we zondyň has takyk dolandyrylmagy üçin niýetlenendir.
 • Örän takyk stereo ölçeg mümkinçiligi.
  Enjam, endoskopik gözegçilikde obýektiwligi üpjün etmek üçin ýüze çykarylan kemçilikleri stereo ölçemek mümkinçiligi bilen ornaşdyrylan.
 • Ýokary berklik zondy
  Zond tozanyň we suwuň çydamlylygy IP67derejesine eýedir, poslama we tiz könelmä çydamlydyr. Maşyn ýagy, ýeňil ýag önümleri we 5% duzly ergin bilen aragatnaşyk saklamaga rugsat berilýär.

Ýörite teklip şertleriň nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
SESLENMELER WE HATLAR

Wideoendoskop bilen gyzyklanýarsyňyzmy?

Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we maslahat berer.
Biz, ölçegli wideoendoskopy bilen işleýän wagtynda, wajyp toplamlaryna üns berdik
 • Suratyň örän gowy hili.
  - Ýokary hilli HD matrisa bilen ýazyp alynýan suratlar has dürsli we tekiz bolup, detallary bilen baýlaşdyrylan (H1280 x V720 piksel).
  - 60 kard sekuntda bökdençsiz we silkinişsiz ýazyp alynýan wideolar has akgynly we takyk bolup, ownuk kemçilikleri çalt ýüze çykarmak mümkinçiligi berýär.
  - Sesi azaltmak algoritmi sesleri azaldýar we reňkleriň takyk ýazyp geçirmegini üpjün edýär.
  - Ýokary kontrastly 8"-lyk HD hilli IPS matrisaly ekrany.
  - Wideo ýazgy amala aşyranda suraty düşürip ýazmaga mümkinçilik berýär.
 • Takyk we akgynly zondyň hereketi
  - Duýgur joýstik distal ujuň burçuny takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, duýgur gaýtargy hereket berýär, bökdençsiz, dolandyrmaga ýakymly, köp sanly eplemeler we geçmeler bilen kyn ýerlere aňsatlyk bilen girýär.
  - Zond operatoryň hereketini çalt we rahat gaýtalaýar.
  - Sensorly ekrandaky wirtual hereketleri joýstigiň işleýşini gaýtalaýar we zondyň has takyk dolandyrylmagy üçin niýetlenendir.
  - Modul gurluşy we 180 ° aýlanyp bilýän esasy blogyň diregi, amatly barlag işleri we kemçiligi ýüze çykarmagyň hilini ýokarlandyryp, islendik meseleler (asmak ýa-da gurnamak) üçin sazlamaga mümkinçilik berýär. Operator elinde diňe agramy 1 kg-dan köp bolmadyk dolandyryş joýstigini saklaýar, bu uzak barlag wagtynda işi ep-esli ýeňilleşdirýär.
 • Güýçli ölçeg enjamy.
  Enjam, endoskopiki gözegçilikde obýektiwligi üpjün etmek üçin ýüze çykarylan kemçilikleri stereo ölçemek mümkinçiligi bilen ornaşdyrylan. Geometrik parametrleriň (uzynlygy, ini, çuňlugy, zeper ýeten meýdançany) ölçemegi has takyk we aňsat. Operator, sensorly ekranyň we dolandyryş joýstigiň kömegi bilen, obýekt barlanylanda göni wideoendoskopyň özünde ölçegleri ýerine ýetirip bilner.
  - Türkmen dilini goşmak mümkinçiligi bilen rus we iňlis dilindäki menýu
 • Ygtybarly we goragly
  - Zond, maşyn ýagy, ýeňil ýag önümleri bilen aragatnaşyk saklamaga rugsat berilýär.
  - Zondyň goramaklyk derejesi IP67.
  - Ýokary temperatura barada duýduryş berýän 2 basgançakly görkeziji, zondyň uzak ömürliligine ýardam edýär we barlanylýan bölegiň ýokary temperaturasy barada operatora duýduryş berýär.
  - Esasy bölümiň goşmaça goragy üçin urga çydamly örtügi bar

MUGT görkezmäniň soramagy!


Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we aragatnaşygyň amatly görnüşini hödürlär.

MUGT görkezmäniň soramagy!


Arzaňyzy goýmagyňyzy haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz gysga wagtyň içinde Siz bilen habarlaşar we aragatnaşygyň amatly görnüşini hödürlär.
TEHNIKI WIDEOENDOSKOPYŇ ULANYŞY
 • AWIASIÝA SENAGATY
  Hereketlendiriji, uçuş ygtybarlylygyny, howpsuzlygyny we uçar meselelerini ýerine ýetirmäge taýýarlygyny kesgitleýän esasy komponentdir. Hereketlendirijileriň gymmatlygy we onuň aýgytly oruny sebäpli häzirki wagtda hereketlendirijiniň bölekleriniň, şaýlarynyň we enjamlarynyň hakyky ýagdaýyna esaslanýan optimal iş strategiýasyny durmuşa geçirmek arkaly uly çeşmeler talap edilýär.
 • ATOM SENAGATY
  Geçen tejribelere laýyklykda, atom senagatynda endoskoplar bilen gözegçilik edýän ähli enjamlary dört giň kategoriýalara bölüp bolar: radiohimiýa önümçilik kärhanalaryndaky tehnologiki enjamlar, işleýän we ulanyşdan çykarylan senagat reaktorlary, suwuk galyndylary dikeltmek üçin tehnologiki enjamlar, şol sanda önümçilik we ulanyş prosesinde silindr we içi boş önümleriň içki diwarlary.
 • NEBIT WE GAZ PUDAGY
  Nebit we gaz pudagynyň desgalaryny anyklamak boýunça hünärmenleriň öňünde durýan esasy meseleleri şaylaryň we enjamlaryň tehniki ýagdaýyna uzakdan wizual gözegçilik etmekden, üstleriň we kebşirlenen bogunlaryň ýagdaýyna, şeýle hem detallaryň hiline baha bermekden ybaratdyr.
 • ENERGETIKI SENAGATY
  Wideoendoskoplar, bug we gaz turbinalaryny, turba boşluklaryny we kollektorlaryň içki diwarlaryny, himiki enjamlaryny, ýokary basyşly ulgamlaryny we dürli turbageçirijileriny wizual ölçemek we gözegçilik etmek işlerinde has netijelidir.
Bütewi modul gurluşy
Yşyklandyryşy sazlamak mümkinçiligi bilen has ýagty LED yşyk çyrasy, barlanýan obýektleriň suratlarynyň ýokary ýagtylygyny we aýdyňlygyny almaga, garaňky ýerlerde kemçilikleri ýüze çykarmaga we uly ýerleri ýagtylandyrmaga mümkinçilik berýär.
HD hilli ekran
60 kard sekuntda ýazylýan wideo
Doýgun reňkiň geçirmegi
Has ýagty yşyklandyryşy
Coantec distribýutoryň şahadatnamasy
"Energy Development" kompaniýasy, Coantec önümleriniň Russiýa Federasiýasynda, Belarus respublikasynda, Ermenistanda, Moldowa respublikasynda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda, Täjigistanda, Özbegistanda ýeke-täk distribýutorydyr.
Ýygy-ýygydan berilýän soraglara jogaplar

Ýörite şertleri nädip almalydygyny öwreniň!

Arzaňyzy goýmagyňyzy Sizden haýyş edýäris, biziň hünärmenimiz Siz bilen gysga wagtyň içinde habarlaşar we şertler bilen tanyşdyrar.
Salam! Meniň adym Andreý.
Men senagat wideoendoskoplary boýunça hünärmen.

Men VRScope C68-M bilen baglanyşykly ähli soraglaryňyza jogap bermäge taýyn.
Maslahat gerek bolan ýagdaýynda, maňa ýazyp ýa-da jaň edip bilersiňiz.

Telefon: +7 (499) 350-85-07 goş. 103
E-mail: info@nrgdv.ru

Andreý
Wideoendoskop hünärmeni

Meňzeş modeller

"Energy Development" JÇJ bilen – COANTEC resmi ýeke-täk distribýutory!